Haberler

Add to Flipboard Magazine.

 
Şirket Hisse Devirlerinde Bağkur (4b) Giriş Çıkışlarının 11.12.2014 Kadar Bildirilmesi Gerekiyor.
 
6552 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE;

ŞİRKET ORTAKLARININ 4/b (eski adıyla Bağkur) SİGORTALILIĞINA İLİŞKİN GİRİŞ VE AYRILIŞ BİLDİRİMLERİNİN 11.12.2014 TARİHİNE KADAR CEZASIZ OLARAK SGK’YA VERİLEBİLECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA.

Kamuoyunda “Torba Kanun” olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, 11.09.214 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunla 5510 sayılı kanuna eklenen Geçici 57 nci madde ile;

Şirket ortaklarının ortaklığa giriş ve ortaklıktan çıkışlarının yasal süre içerisinde SGK’ya

bildirilmemesi nedeniyle uygulanan idari para cezalarıyla ilgili yapılan düzenleme konusunda müşterilerimizin bilgilendirilmesine yönelik aşağıdaki açıklama yapılmıştır.

Bilindiği gibi,  Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının 4-b (eski adıyla Bağkur) sigortalılıkları;  yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihte başlar ve bu tarih şirket yetkililerince Onbeş-15 gün içinde SGK’ya bildirilmesi gerekir.

 

Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarından hisse devri alan, yeni ortaklarının sigortalılıkları 4-b (eski adıyla Bağkur);  Ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu tarih ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise Ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince, on beş gün içinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi gerekmektedir.

 

Limited şirketi ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketinin komandite ortakları, şirket

ortaklığından ayrılmaları veya anonim şirketinde yönetim kurulu üyesi olan şirket ortaklarının yönetim kurulundan çıkması halinde, sigortalılarca On-10 gün içinde çıkışlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Yasal süre içerisinde bildirilmemesi halinde her bir işlem için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki yürürlükte bulunan aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

6552 sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları ile Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının, 4b kapsamında sigortalılıklarının başlama veya bitiş tarihlerini içeren Kağıt ortamında hazırlanmış Sigortalı İşe giriş veya Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgelerinin 11.12.2014 tarihine kadar ( bu tarih dahil) SGK kurumuna verilmesi halinde yasal süresi içinde bildirilmiş sayılacak ve İdari para cezası uygulanmayacaktır.

 

Örnek:  Örnek  A.Ş. unvanlı Anonim şirket ortağı Ahmet Örnek’in 15.08.2011 tarihinde yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini, anonim şirketinin yönetim kurulunca Ahmet Örnek’in 4/b Sigortalı giriş bildiriminin 13.10.2014 tarihinde yapılan kontrolde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmediğinin tespit edildiğini varsayalım. Bu durumda aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanması gerekir. Ancak, Ahmet Örnek’in bildiriminin 11.12.2014 (bu tarih dahil) tarihine kadar SGK’ya bildirilmesi halinde idari para cezası uygulanmayacak, şayet idari para cezası uygulanmış ve halen ödenmemiş ise de bu ceza terkin (tahsilinden vazgeçilecek) edilecektir.

 

 

Limited şirketlere yeni giren veya hissesini devreden ortakların, komandit şirketlerde komandite ortakların ve Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin sigortalı işe giriş bildirgeleri ile işten çıkış bildirgelerinin yasal süresinde ya da yasal süresi dışında hiç bildirilmemiş olanların,  11.12.2014 tarihine kadar ( bu tarih dahil) gerekli bildirimleri yapmaları halinde bu bildirimleri yasal süre içerisinde yapılmış sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

6552 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 11.09.2014 tarihinden önce yasal süresi dışında yapılmış olan bildirimlere uygulanmış olan idari para cezaları tahsil edilmiş ise iade edilmeyecek ve mahsuplaşma yapılmayacaktır.

Limited şirketlerin Hisse devir alan veya devreden ortağı ile Anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen veya ayrılan ortağının, emekli olması veya bir başka işyerinde 4/a kapsamında sigortalı olması ya da aynı zamanda kendi ferdi işletmesinden dolayı veya bir başka şirkete de ortak/ yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle Sigortalı olması halinde, 4/b kapsamında Sigortalı Giriş veya ayrılış bildirgesini verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı gerekçesiyle SGK tarafından idari para cezası uygulanması  riski bulunmaktadır. 

Bu nedenle mutlaka şirket tüzel kişilikleri tarafından ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar için verilmesi gereken kâğıt formatlı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin 11.12.2014 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.

Bildirimler, şirket merkezini içine alan SGK merkez müdürlüğüne,kağıt  formatında hazırlanarak bir dilekçe Ek’inde elden veya  taahhütlü posta yolu veya kapıdan kapıya teslim PTT kargo veya APS Posta  ile yapılabilinecektir.

Söz konusu yasal haktan faydalanmak için ve ilerde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla, yasal düzenlemeden önce bu bildirimlerin geç yapılması nedeniyle haklarında idari para cezası uygulanmış olanlar ile idari para cezası uygulanması gereken Şirketlerin (SGK tarafından tespit yapılıp İPC uygulanmadan) bir  dilekçe ile kağıt ortamında hazırlanmış Sigortalı İşe giriş veya İşten ayrılış bildirimlerinin 11.12.2014 gününe kadar verilmesi gerekmektedir.